ඉල්ලුම් කරන ලද පිටුව සොයාගත නොහැක.

ඔබගේ ඉල්ලීම සකසන විට කිසියම් දෝශයක් ඇතිවිය.

ඔබට මෙම පිටුවට පිවිසීමට නොහැකි වන්නේ:

  • කල් ඉකුත්වූ පිටුසනකි
  • දෝශ සහිත ලිපිනයකි
  • මෙම අඩවිය සඳහා කල් ඉකුත් වූ ලැයිස්තුගත කිරීමක් ඇති සෙවුම් යන්ත්‍රයක්
  • ඔබට මෙම පිටුව සඳහා ප්‍රවේශයක් නොමැත.

ඔබට අඩවිය සෙවීම හෝ මුල් පිටුව වෙත යාම සිදුකල හැක.

මෙම අඩවිය සොයන්න

මුල් පිටුව වෙත යන්න

මුල් පිටුව


අපහසුතාවයන් නොනැසී පවතීනම් කරුණකර පද්ධති පරිපාලක සමඟ සම්බන්ධවී පහත දැක්වෙන දෝෂය වාර්තා කරන්න

1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'AND CtgTyp="Crane" AND AppL1=1 AND AppL2=1 ORDER BY Cpc = DESC,ItmTyp ="" DESC,' at line 3 SQL=SELECT id,Cpc,ItmTyp,Brd,Cdt,ItmNme,CrcCde,Prc,SrlNo,Avl FROM `#__ecranes_itmmstrs` WHERE (( Cpc="" AND ItmTyp="" AND Brd="") OR ((Cpc="" AND ItmTyp="") OR (Brd="")) OR (Cpc="" OR ItmTyp="" OR Brd="")) AND id != AND CtgTyp="Crane" AND AppL1=1 AND AppL2=1 ORDER BY Cpc = DESC,ItmTyp ="" DESC,MbrID = 1 DESC,MbrID ASC,Brd="" DESC LIMIT 4